Serta iComfort Insight Firm Mattress
Jun 24, 2017 11:08 AM
Joined: Jun 24, 2017
Points: 1
STT V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Hay Nh?t ???c S?u T?p<br><br>M?t câu h?i l?n, r?t l?n cho m?t cu?c ??i c?a m?t ng??i ?ó là m?c tiêu s?ng c?a b?n là gì? M?i chúng ta ?ôi khi, th?m chí là không có ph??ng h??ng và r?t c?n m?t ai ?ó ch? d?n. B?n có th? m?t t?t c? khi ?ã m?t ?i ni?m tin vào b?n thân, iWiKi s? chia s? cho b?n nh?ng stt hay v? cu?c s?ng ?? giúp b?n l?y l?i c?m h?ng và cao h?n là l?y l?i s? ni?m tin ?? có th? kích ho?t l?i h??ng ?i.<br><br>S?c màu ???c phong phú và ?a d?ng h?n khi chúng ???c hoà nguy?n cùng nhau. Cu?c s?ng c?ng v?y, nhi?u cung b?c khác nhau, vui – bu?n – h?nh phúc – ?au kh?…chúng s? có ??y ?? trong cu?c s?ng c?a b?n, ch? là s?m hay mu?n. Nh?ng câu stt hay v? cu?c s?ng ch?a ??ng trong ?ó nh?ng giá tr? cô ??ng ???c ?út k?t và iWiKi s? s?u t?m nh?ng stt v? cu?c s?ng ý ngh?a ?ó cho b?n, giúp b?n hoàn thi?n h?n, gi?i to? ???c nh?ng khu?n khúc trong cu?c s?ng.<br><br> <br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 1<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>&gt; Ng??i ta có th? quên ?i ?i?u b?n nói, nh?ng nh?ng gì b?n ?? l?i trong lòng h? thì ko bao gi? nh?t phai.<br><br>&gt; Trong khi ?au kh?, ng??i ta nh?n ra b?n bè .<br><br>&gt; Con ng??i tr? nên cô ??n vì trong cu?c ??i, thay vì xây nh?ng chi?c c?u ng??i ta l?i xây nh?ng b?c t??ng.<br><br>&gt; Ni?m tin vào chính mình có s?c m?nh xua tan b?t kì s? hoài nghi nào c?a ng??i khác.<br><br>&gt; ?i?u quan tr?ng không ph?i v? trí ??ng mà là h??ng ?i.<br><br>&gt; Trong cu?c s?ng, n?i nào có m?t ng??i chi?n th?ng, n?i ?ó có m?t ng??i thua cu?c. Nh?ng ng??i bi?t hi sinh vì ng??i khác luôn luôn là ng??i chi?n th?ng.<br><br>&gt; Ko tin vào chính mình – t?c là b?n ?ã th?t b?i m?t n?a tr??c khi b?t ??u.<br><br>&gt; M?i th? r?i s? qua ?i, ch? còn tình ng??i ? l?i.<br><br>&gt; Hãy c??i lên và c? th? gi?i s? c??i cùng b?n, n?u khóc, b?n s? ph?i ch? khóc m?t mình.<br><br>&gt; N?u b?n không th? xây d?ng m?t thành ph? thì hãy xây l?y m?t trái tim h?ng.<br><br>&gt; M?t ng??i b?n th?t s? là ng??i b??c vào cu?c s?ng c?a b?n khi c? th? gi?i ?ã b??c ra.<br><br>&gt; Yêu th??ng cho ?i là yêu th??ng có th? gi? ???c mãi mãi.<br><br>&gt; M?t n? c??i có th? thay ??i m?t ngày, m?t cái ôm có th? thay ??i m?t tu?n, m?t l?i nói có th? thay ??i m?t cu?c s?ng.<br><br>&gt; N?u b?n không th? là M?t Tr?i thì c?ng ??ng làm m?t ?ám mây.<br><br>&gt; Khi t? nhìn nh?n cu?c s?ng c?a mình ?ã hoàn h?o, ko còn m?c ?ích l?n lao gì n?a thì có ngh?a là cu?c s?ng c?a b?n ?ang m?t ?i r?t nhi?u ý ngh?a.<br><br>&gt; S? chia s? và tình yêu th??ng là ?i?u quý giá nh?t trên ??i.<br><br>&gt; S? khác bi?t gi?a nh?ng ng??i thành công và nh?ng ng??i th?t b?i ko ph?i là ? s?c m?nh, ki?n th?c hay s? hi?u bi?t – mà chính là ? ý chí.<br><br>&gt; S? thay ??i c?a cu?c s?ng là ?i?u ko th? tránh kh?i – Vi?c c?a chúng ta ??n gi?n là l?a ch?n cách ?? v??t qua mà thôi.<br><br>&gt; Hãy làm nh?ng vi?c bình th??ng b?ng lòng say mê phi th??ng.<br><br>&gt; V?i th? gi?i, b?n ch? là m?t h?t cát nh? – nh?ng v?i m?t ng??i nào ?ó, b?n là c? th? gi?i c?a h?.<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 2<br><br>Nh?ng Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>Nh?ng Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>&gt; Tình yêu b?t ??u b?ng m?t n? c??i, ti?n tri?n b?ng m?t n? hôn, k?t thúc v?i m?t gi?t n??c m?t hay v?i vòng tay ôm xi?t b?t t?n.<br><br>&gt; Có m?t ngh?ch lí: H?nh phúc th?t s? ch? ??n khi b?n bi?t m?nh d?n cho ?i – ch? ko ph?i n?m gi? th?t ch?t.<br><br>&gt; Xin ch? có làm thinh tr??c nh?ng gì mà m?t ng??i nói v?i b?n b?ng c? con tim .<br><br>&gt; Ta ?ã thành công vì ta quy?t tâm, ta không bao gi? do d?.<br><br>&gt; M?t cu?n sách hay có th? thay ??i s? ph?n bi?t bao ng??i.<br><br>&gt; Yêu ngh?a là không bao gi? ph?i nói “r?t ti?c”.<br><br>&gt; Hãy nh??ng l?i cho tôi tu?i ?ôi m??i c?a b?n n?u b?n không dùng vào vi?c gì c? !<br><br>&gt; Hãy nhìn ra th? gi?i xung quanh ?? th?y r?ng b?n v?n còn r?t h?nh phúc so v?i nh?ng ?au kh? mà ng??i khác ?ang ph?i gánh ch?u.<br><br>&gt; Khi cánh c?a h?nh phúc ?óng l?i, cái khác s? m? ra.<br><br>&gt; Hãy ch?m rãi trong vi?c ch?n b?n và càng ch?m rãi h?n trong vi?c thay b?n.<br><br>&gt; Stt hay v? cu?c s?ng, status hay v? cu?c s?ng mà b?n không th? b? qua: Cu?c s?ng ko bao gi? là b? t?c th?c s? hay có khái ni?m m?t t?t c? m?t khi b?n còn có ni?m tin.<br><br>&gt; Chúng ta c?ng ch?ng bi?t ?ã b? l? ?i?u gì cho ??n khi ?i?u ?y tr? l?i .<br><br>&gt; Ch?ng có gì m?t c? ! Nh?ng vì sao l?n xu?ng ?? r?i m?c lên sáng h?n ? b? bên kia.<br><br>&gt; Nh?ng kí ?c và k? ni?m ??p s? giúp con ng??i v??t qua nh?ng th? thách c?a cu?c s?ng.<br><br>&gt; Ch? có ?i tìm c?a c?i xa hoa, b?i vì nó ch? ?ánh l?a b?n.<br><br>&gt; Ng??i bi quan luôn tìm th?y nh?ng khó kh?n trong m?i c? h?i.<br><br>&gt; Hãy luôn ??t ta vào v? trí c?a ng??i ?? bi?t r?ng n?u ta ?au thì ch?c ch?n ng??i c?ng ?au nh? ta v?y.<br><br>&gt; Ch? m?t m?t phút ?? c?m th?y say ??m ai ?ó, m?t gi? ?? thích và m?t ngày ?? yêu. Nh?ng ta s? m?t c? cu?c ??i ch? ?? quên m?t ng??i<br><br>&gt; Ng??i l?c quan luôn nhìn ???c nh?ng c? h?i trong t?ng khó kh?n.<br><br>&gt; Khi b? qua t?t c? c?m xúc, ni?m si mê, s? lãng m?n mà ta v?n th?y còn yêu thì ?ó chính là tình yêu.<br><br> <br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 3<br><br>Câu Nói Hay R?t Ý Ngh?a<br>Câu Nói Hay R?t Ý Ngh?a<br>&gt; Nh? t?a ?? chúng tôi ?ã vi?t, ?ây là nh?ng status hay v? cu?c s?ng nh?m giúp nh?ng ng??i thi?u ni?m tin tìm l?i cho mình ph??ng h??ng và “lý do” ?? s?ng. Trong ??i m?i ng??i ??u không tránh kh?i nh?ng v?p ngã, khó kh?n và th?m chí là n?i ?au vô b? b?n.<br><br>&gt; Nhi?u khi chúng ta c?m th?y tuy?t v?ng, hành ??ng thi?u suy ngh?. Nh?ng hãy tin r?ng, b?t kì sai l?m nào c?ng có th? s?a ch?a, b?t kì n?i ?au nào c?ng có th? xoa d?u. Quan tr?ng là b?n có ?? s?c và quy?t tâm hay không thôi. Stt hay v? cu?c s?ng sau ?ây s? giúp b?n v??t qua m?i rào c?n ?? th?y mình có ích và ?áng s?ng h?n bao gi? h?t.<br><br>&gt; Trong tình yêu h?n d?i không ph?i là bi?u hi?n c?a tan v? mà ch? làm cho nh?y hoa thêm t??i, bông hoa thêm ??p.<br><br>&gt; Nh? nh?ng ??ng xu ??ng hào làm nên ti?n b?c, t?ng m?u nh? ?ã ??c ???c làm nên ki?n th?c.<br><br>&gt; Trên con ???ng thành công, b?n có tìm mãi c?ng không th?y d?u chân c?a nh?ng ng??i l??i bi?ng<br><br>&gt; N?u anh b?n vào quá kh? b?ng súng l?c thì t??ng lai s? b?n vào anh b?ng ??i bác<br><br>&gt; T?t c? nh?ng gì t?t ??p trong tôi, tôi ??u ch?u ?n sách. Khi nói ??n sách, tôi không th? nào không c?m th?y m?i c?m ??ng sâu s?c và ni?m vui m?ng ph?n kh?i.<br><br>&gt; Hãy suy ngh? nh?ng ?i?u b?n nói nh?ng ??ng bao gi? nói nh?ng gì b?n ngh?.<br><br>&gt; Cu?c s?ng nh? m?t trang sách, k? ?iên s? gi? qua nhanh chóng. Ng??i khôn ngoan thì v?a ??c, v?a suy ngh? vì bi?t r?ng mình ch? ???c ??c m?t l?n.<br><br>&gt; Thiên ?àng ? chính trong lòng ta<br><br>&gt; ??a ng?c c?ng do lòng ta mà có<br><br>&gt; B?n hãy h?c cách tôn tr?ng sách. B?n hãy nh? r?ng sách là do con ng??i t?o ra, vì v?y b?n tôn tr?ng sách c?ng chính là b?n tôn tr?ng con ng??i.<br><br>&gt; Ngày lãng phí nh?t trong ??i là ngày chúng ta không c??i.<br><br> <br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 4<br><br>Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng<br>Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng<br> <br><br>&gt; ??ng ?au kh? v?i nh?ng jì mình ko có, hãy bi?t vui v?i nh?ng jì mình ?ang có trong tay.<br><br>&gt; Hãy nh?, trong cu?c s?ng, nh?ng va ch?m và ?au kh? mà b?n g?p f?i s? ít h?n nhi?u so v?i nh?ng ??c m? và h?nh fúc mà b?n s? có.<br><br>&gt; Gieo hành vi g?t thói quen. Gieo thói quen g?t tính cách. Gieo tính cách g?t s? ph?n.<br><br>&gt; Cách t?t nh?t ?? gi? b?n là không bao gi? cho h? n? m?t tí gì và c?ng ch?ng bao gi? m??n h? m?t tí gì.<br><br>&gt; M?t gi?t m?c có th? làm v?n ng??i suy ngh?.<br><br>&gt; ?? tìm m?t ng??i b?n t?t là khó. ?? r?i b? h? càng khó. Và ?? quên h? là không th?. ?i?u khó nh?t là nhìn ng??i mà b?n yêu th??ng l?i yêu th??ng m?t ng??i khác.<br><br>&gt; M? lòng mình ra v?i cu?c s?ng và m? m?t ng?m nhìn th? gi?i t??i ??p quanh mình.<br><br>&gt; Sao không ngh? ra m?t ý t??ng nào ?ó làm b?n thân hay s? vi?c nào ?ó thay ??i tích c?c.<br><br>&gt; Trong t?t c? các b?n ai ch?c h?n c?ng ?ã có cho mình m?t m?i tình ??u tiên, cho dù m?i tình ??u ?ó có b??c ??n ?âu m?i l?n b?n nh? ??n ??u mang l?i cho b?n m?t c?m giác th?t d?u dàng.<br><br>&gt; N?u không bi?t ?au thì không th? ??ng lên khi g?c ngã.<br><br>&gt; Chúng ta th??ng m?n nh?ng ng??i thán ph?c ta và th??ng không m?n m?y nh?ng ng??i mà ta thán ph?c.<br><br>&gt; T?c gi?n là c?n l?c xóa ?i m?i s? thông minh.<br><br>&gt; Th?i gian là ông th?y v? ??i, nó dàn x?p êm th?m m?i chuy?n.<br><br>&gt; Hãy l?ng nghe lòng t?t c?a mình mách b?o, và cam ??m hành ??ng theo ti?ng g?i c?a con tim.<br><br>&gt; B?n hãy luôn bi?t r?ng, có 1 ng??i nào ?o hi?u và yêu b?n, ng??i ?ó luôn ? bên ngay c? khi b?n c?m th?y cô ??c nh?t.<br><br>&gt; Th? thách c?a can ??m ko f?i là dám ch?t mà là dám s?ng và th?c hi?n ??c m? c?a mình.<br><br>&gt; B?n hi?u r?ng 1 ng??i yêu th??ng b?n th?t s?, là khi h? ko ? bên c?nh b?n nh?ng b?n v?n c?m nh?n ???c tình yêu và s? quan tâm ?y.<br><br> <br><br>&gt; Có 3 cách ?? t? làm giáu cho mình: m?m c??i, cho ?i, và tha th?.<br><br>&gt; Hãy tin t??ng vào chính mình, hãy m? r?ng trái tim và ?? tâm h?n th? hi?n t?t c?.<br><br>&gt; ??ng s? d?ng th?i gian và ngôn t? 1 cách b?t c?n, c? 2 th? ?ó ??u ko th? l?y l?i.<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 5<br><br>Câu Nói Hay Ý Ngh?a<br>Câu Nói Hay Ý Ngh?a<br> <br><br>&gt; Ko ai yêu b?n , n?u b?n ko ngh? ??n ai khác ngoài b?n thân mình.<br><br>&gt; Tài n?ng th??ng ???c t?a sáng trong s? im l?ng, còn cái kém c?i thì th??ng t? lan t?a b?ng âm thanh.<br><br>&gt; Gi?n d? th??ng b?t ??u b?ng s? ?iên r?, và ch?m d?t b?ng n?i an nhàn<br><br>&gt; V?n hóa là cái gì ?ó còn l?i khi ng??i ta quên ?i h?t t?t c?.<br><br>&gt; Con ???ng h?c v?n là con ???ng ng?n nh?t ?? d?n ??n thành công.<br><br>&gt; Khi ko có ???c cái mà ta yêu thì hãy yêu cái mà ta có.<br><br>&gt; H?nh phúc là qu? l?c gi?a n? c??i và n??c m?t.<br><br>&gt; M?t n? c??i có th? thay ??i 1 ngày. M?t cái ôm có th? thay ??i 1 tu?n. M?t l?i nói có th? thay ??i 1 cu?c s?ng.<br><br>&gt; Khi 1 ng??i s?ng h?t mình vì ng??i khác, thì c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c ng??i ?ó ?ã quên ?i chính b?n thân mình.<br><br>&gt; ??ng ?? ra m?c tiêu c?a mình ch? vì ng??i khác cho ?ó là quan tr?ng, vì ch? có b?n m?i bi?t ?i?u jì là t?t nh?t cho mình.<br><br>&gt; B?n có th? ghét ng??i mình yêu, nh?ng ko bao gi? có th? yêu ng??i mình ghét.<br><br>&gt; S? hi?n di?n c?a b?n là 1 món quà c?a tao hóa.<br><br>&gt; ??ng bao gi? t? ch?i n?u b?n v?n có cái ?? cho.<br><br>&gt; Thành công l?n nh?t là ??ng d?y sau m?i l?n v?p ngã.<br><br>&gt; S? im l?ng du d??ng h?n b?t k? b?n nh?c nào.<br><br>&gt; Có th? b?n ko ki?m soát ???c m?i tr??ng có th? x?y ra, nh?ng b?n hoàn toàn có th? ki?m soát ???c suy ngh? và thái ?? c?a mình.<br><br>&gt; ??ng quên, nhu c?u c?m xúc cao nh?t c?a 1 con ng??i là c?m th?y ???c tôn tr?ng.<br><br>&gt; M?i khi ??i m?t v?i th? thách, hãy tìm ki?m cho mình 1 l?i ?i ch? ko ph?i 1 l?i thoát.<br><br>&gt; V?t th??ng dù l?n ??n ?âu, c?ng có ngày lành l?i. Trái tim dù l?nh ??n m?y, c?ng có ngày tan b?ng.<br><br>&gt; ??ng làm mòn giá tr? c?a b?n thân b?i vi?c so sánh v?i ng??i khác, b?i m?i ng??i trong chúng ta ??u là nh?ng ng??i ??c bi?t.<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 6<br><br>Câu Nói Hay Ý Ngh?a<br>Câu Nói Hay Ý Ngh?a<br>B?n là duy nh?t, và không ai gi?ng b?n c?.<br><br>Giúp nh?ng ng??i khác là giúp chính mình. ?i?u t?t nào chúng ta cho ?i ch?c ch?n s? quay tr? l?i v?i chúng ta -( Flora Edwards)<br><br>Sinh s? thì s? sinh, b?t vi?c thì vi?c b?t – (Kinh D?ch)<br><br>Rút c?c, nh?ng c?m xúc b?ng b?t c?a tình yêu r?i s? qua ?i. Ch? có tình ngh?a ??m th?m do mang ?n l?n nhau là s? còn l?i v?i th?i gian.<br><br>Gieo suy ngh?, g?t hành ??ng<br><br>Gieo hành ??ng, g?t thói quen<br><br>Gieo thói quen, g?t tính cách<br><br>Gieo tính cách, g?t s? ph?n – Dick Lyles<br><br>B?i vì ông Tr?i không th? có m?t ? kh?p m?i n?i nên ông m?i t?o ra các bà m?. (Ng?n ng? Do Thái)<br><br>Cái gì mà chúng ta h?c ???c ? tu?i th? thì luôn còn mãi. (Cerventes)<br><br>Tr? em : không ch? là nh?ng ng??i bé. Tr? em th?t s? là nh?ng con ng??i ??c bi?t. Trên ??i này không ai gi?ng tr? em c?. (Adrian Wagner<br><br>Tr??c khi làm ch? ???c ngo?i v?t hay làm ch? ???c ng??i khác, c?n ph?i bi?t làm ch? ???c nh?ng suy ngh? và c?m xúc c?a chính b?n thân.<br><br>Bí quy?t c?a thành công là bi?t chia m?c tiêu l?n ra thành nhi?u m?c tiêu nh?. ??t m?c tiêu càng rõ ràng và c? th? bao nhiêu, càng d? th?c hi?n và ??t ???c b?y nhiêu.<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 7<br><br>Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>Câu Nói Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>&gt; ??ng bao gi? m?t kiên nh?n, ?ó chính là chi?c chìa khoá cu?i cùng m? ???c c?a. (Saint Exupery)<br><br>&gt; Tình th??ng yêu là m?t trái cây luôn n? r? và v?a t?m hái. (M? Terasa)<br><br>&gt; Có tr?i qua ?au kh?, cay ??ng con ng??i ta m?i hi?u ra ???c nhi?u ?i?u, m?i nhìn nh?n ra ???c nh?ng s? th?t mà n?u nh? ta s?ng m?t cu?c s?ng êm ??m và h?nh phúc ta không th? nh?n ra.<br><br>&gt; C? chìm ??m trong nh?ng suy ngh? tiêu c?c, b?n s? ch?ng ?i t?i ?âu mà còn làm cho m?i th? tr? nên t?i t?. Ti?p thu ý ki?n tích c?c, luôn s?ng l?c quan và làm b?n v?i ng??i thành công, yêu ??i, b?n s? th?y s? thay ??i trong t?ng ngày. Nh?ng stt hay v? cu?c s?ng ch?a th? giúp b?n gi?i quy?t khó kh?n ngay ???c, nh?ng nó s? giúp b?n c?m th?y thêm v?ng tin vào cu?c s?ng ?? t? tin b??c ti?p quãng ???ng còn l?i dù có chông gai ??n c? nào.<br><br>&gt; Mu?n làm m?t vi?c cho th?t t?t, c?n ph?i có ni?m ?am mê và s? h?ng say trong công vi?c. Chính ni?m ?am mê, s? h?ng say s? giúp nâng ?? ta v??t qua nh?ng khó kh?n và tr? ng?i trong công viêc.<br><br>&gt; Tình yêu cho ?i s? ???c ?áp l?i b?ng tình yêu, tình th??ng cho ?i s? ???c ?áp l?i b?ng tình th??ng.<br><br>&gt; Ng??i l?c quan cho ??y là cái bánh, k? bi quan l?i th?y ?ó là cái l? tròn.<br><br>&gt; Trong tâm h?n cao th??ng t?t c? ??u cao th??ng. (Pascal)<br><br>&gt; Lòng yêu th??ng là ?i?u mà chúng ta có th? mang theo khi chúng ta ra ?i, và nó khi?n cho giây phút cu?i tr? nên d? dàng ch?u ??ng. (Louisa May Alcott)<br><br>&gt; Nguyên nhân chính c?a các l?i l?m loài ng??i m?c ph?i ???c tìm th?y trong nh?ng thành ki?n ???c thu th?p t? th?i th? ?u. (Descartes)<br><br> <br><br>&gt; Tình b?n là nh?n thêm ni?m vui và chia b?t n?i bu?n. (Thomas Fuller)<br><br>&gt; ??ng sau ??ng t? “yêu th??ng” thì “giúp ??” là ??ng t? ??p nh?t trên th? gi?i. (Bertha Von Suttner)<br><br> <br><br>&gt; B?n không th? hoàn toàn ki?m soát ???c b?t c? ?i?u gì x?y ??n v?i b?n trên cu?c ??i này. Cái duy nh?t mà b?n có th? ki?m soát ???c hoàn toàn chính là suy ngh? và ph?n ?ng c?a b?n.<br><br>&gt; D?n dà trong cu?c ??i, m?i ng??i s? ph?i tr? giá m?t cách ??y ?? cho t?ng l?i l?m và t?ng hành ??ng sai trái c?a mình, và s? ???c ??n ?áp m?t cách x?ng ?áng cho m?i c? g?ng và m?i vi?c làm t?t ??p c?a mình.<br><br>&gt;Bí quy?t ?? có m?t ?ôi môi ??p : hãy nói nh?ng l?i t? t?.<br><br>&gt; Thành công không luôn luôn ph?i là có nhi?u ti?n. Khi ta v??t lên chính mình hay khi ta ?em l?i h?nh phúc cho ng??i khác ?ó c?ng là thành công.<br><br>&gt; C? x? v?i con ng??i b?ng s? chân thành s? ???c ?áp l?i b?ng s? chân thành.<br><br>&gt; T?t c? kho tàng trên trái ??t không th? nào so sánh n?i v?i h?nh phúc gia ?ình. (Calderon)<br><br>&gt; N?i nào có tình th??ng yêu, thì n?i ?ó luôn có nh?ng ?i?u k? di?u. (Loilla Cather)<br><br>&gt; M?t s? ng??i t?ng th?i gian, m?t s? ng??i t?ng ti?n, m?t s? t?ng k? n?ng tay ngh? và m?i quan h?, m?t s? ?ã hi?n máu… Và ai c?ng có m?t th? gì ?ó ?? trao t?ng. (Barbara Bush)<br><br>&gt; M?t thân th? không ?au, m?t tinh th?n không lo?n, h?nh phúc ?ích th?c c?a con ng??i ch? có b?y nhiêu thôi. – Epicure<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 8<br><br>Câu Nói Hay Và Ý Ngh?a<br>Câu Nói Hay Và Ý Ngh?a<br>Thành công l?n nh?t là ??ng d?y sau m?i l?n b? v?p ngã.<br><br>B?n không bao gi? b? ?ánh b?i, cho ??n khi b?n t? b? cu?c.<br><br>Thành công và h?nh phúc n?m trong chính suy ngh? và s? l?a ch?n c?a b?n thân.<br><br>M?i ngh?ch c?nh, m?i th?t b?i và m?i n?i ?au bu?n ??u ch?a ??ng m?t m?m m?ng l?i ích t??ng ???ng – Napoleon Hill<br><br>M?i th? trong cu?c ??i ??u có giá c?a nó. ???c cái này thì ph?i m?t cái kia, mu?n nh?n thì ph?i cho, mu?n có thành công và h?nh phúc lâu b?n thì ph?i tr? giá b?ng n? l?c và c? g?ng.<br><br>D?ng c?m là v??t qua n?i s? hãi ch? không ph?i không s? hãi.<br><br>H?c t?p ch? m? c?a, b?n ph?i t? b??c qua cánh c?a ?ó.<br><br> <br><br>Dù ng??i ta có nói v?i b?n ?i?u gì ?i n?a, hãy tin r?ng cu?c s?ng là ?i?u k? di?u và ??p ?? (Pautopxki)<br><br>Ch?ng sao c? n?u b?n c?, và c?, và c? n?a, nh?ng v?n th?t b?i. Nh?ng th?t t? h?i n?u b?n c? r?i th?t b?i, và không mu?n c? l?n n?a.<br><br>Ch? khi b?n m? ???c cánh c?a c?a lòng tin, b?n m?i m? t?i cánh c?a c?a tình b?n.<br><br>Cái ??u quá nóng và trái tim quá l?nh không bao gi? gi?i quy?t ???c vi?c gì.<br><br>H?nh phúc không tu? thu?c vào b?n là ai, b?n làm gì mà tùy thu?c vào b?n ngh? gì.<br><br>Cách t?t nh?t ?? có m?t ý t??ng xu?t s?c là có th?t nhi?u ý t??ng.<br><br>?ôi khi nh?ng ?i?u nh? bé nh?t l?i mang ??n nh?ng ?i?u k? di?u nh?t.<br><br> <br><br>M?t tâm h?n không có trí t??ng t??ng c?ng nh? m?t nhà quan sát không có kính thiên v?n.<br><br>Khi b?n có th? c??i ngay c? trong th?t b?i, ?ó là b?n ?ã ??t t?i thành công th?t s?.<br><br>Ng??i nào có th? làm m?i giây phút ??u tràn ng?p m?t n?i dung sâu s?c thì ng??i ?ó s? kéo dài vô t?n cu?c ??i mình-(I.Cuôcx?)<br><br>Con ng??i sinh ra không ph?i ?? tan bi?n ?i nh? m?t h?t cát vô danh. H? sinh ra ?? in d?u l?i trên m?t ??t, in d?u l?i trong trái tim ng??i khác. (Xukhômlinski )<br><br>??ng che d?u tình yêu và s? d?u dàng c?a mình cho ??n khi b?n lìa ??i. Hãy làm cu?c ??i b?n tràn ??y s? ng?t ngào. Hãy nói nh?ng l?i thân th??ng khi b?n còn nghe ???c và tim b?n còn rung ??ng. (Henry Ward Beecher )<br><br>B?n có yêu ??i không? V?y ??ng phung phí th?i gian vì ch?t li?u c?a cu?c s?ng ???c làm b?ng th?i gian. (Franklin)<br><br> <br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 9<br><br>Câu Nói Cu?c S?ng Hay<br>Câu Nói Cu?c S?ng Hay<br>&gt; Sách là kho tàng ?ã và ?ang cho ta trí tu? và bi?n ta thành ng??i có tri th?c, h?c r?ng, tài cao.<br><br>&gt; Có hai n?i mà không gì là không th? x?y ra : trong gi?c m? và trong tình yêu.<br><br>&gt; N?u b?n luôn c? ?? gi?ng m?t ng??i nào ?ó, b?n s? ?ánh m?t nh?ng gì ??c bi?t nh?t v? chính mình.<br><br>&gt; ??ng so sánh mình v?i b?t c? ai trong th? gi?i này. N?u b?n làm nh? v?y có ngh?a b?n ?ang s? nh?c chính b?n thân mình. Bill Gates<br><br>&gt; Thành công là m?t ng??i th?y t?i t?. Nó quy?n r? nh?ng ng??i thông minh vào ý ngh? r?ng h? s? ch?ng bao gi? th?t b?i. Bill Gates<br><br>&gt; N?u có m?t ai ?ó làm ch?m b??c chân c?a b?n, hãy nh? nhàng r? sang h??ng khác.<br><br>&gt; S?c ??p r?t c?n trong l? c??i, còn h?nh phúc thì c?n trong su?t c? cu?c ??i. – Ng?n ng? Nga<br><br>&gt; Tình yêu làm ???c m?t cái gì ??y. Ti?n b?c làm ???c t?t c?. – Ng?n ng? ??c<br><br>&gt; M?i ngày ??u là ngày ??u tiên c?a ph?n còn l?i trong cu?c s?ng c?a b?n.<br><br>&gt; Không bao gi? có thang máy ?i t?i thành công, b?n luôn ph?i ?i c?u thang b?.<br><br>&gt; ??ng v?ng và không ngh? r?ng mình s? ngã thì s? ch?ng bao gi? ngã. (H.Andersen)<br><br>&gt; Khi t?t c? nh?ng cái khác ?ã m?t ?i thì t??ng lai v?n còn. (Bové)<br><br>&gt; S? chân thành là ?i?u t?t ??p nh?t b?n có th? ?em trao t?ng m?t ng??i. S? th?t, lòng tin c?y, tình b?n và tình yêu ??u tùy thu?c vào ?i?u ?ó c?. (Elvis Presley)<br><br>&gt; N?u b?n yêu hai ng??i cùng m?t lúc, thì tôi khuyên b?n hãy ch?n ng??i th? hai. N?u ng??i th? nh?t ?? hoàn h?o thì b?n s? không ?? ý ??n b?n th? hai ?âu. Tin tôi ?i!<br><br>&gt; Hãy là m?t con tem, g?n ch?t vào m?c tiêu cho t?i khi ??n ?ích.<br><br>&gt; M?t ng??i thông minh gi?ng nh? m?t dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ?n ào.<br><br>&gt; Tình yêu là khi chúng ta nh?n ra chính mình ? trong m?t ng??i khác, và t? hào vì ?i?u ?ó!<br><br>&gt; Luôn luôn có ni?m hy v?ng cho ng??i nào bình tâm suy ngh? v? cu?c s?ng. (Katherine Logan)<br><br>&gt; Bao lâu b?n v?n còn t? tin ? b?n, thì ng??i khác v?n còn tin b?n. (Cynda Williams)<br><br>&gt; ??ng quá xem tr?ng ?i?u gì. Hãy ti?p nh?n m?i s? may r?i m?t cách nh? nhàng. (Jepfecson)<br><br> <br><br> <br><br> <br><br>&gt; Hy v?ng các b?n hài lòng v?i b? s?u t?p nh?ng câu stt hay v? cu?c s?ng trên ?ây. Nh?ng ?i?u quan tr?ng nh?t mà chúng tôi mu?n là ?em l?i ni?m tin, s? h?ng kh?i trong t?ng giây phút c?a b?n sau khi ??c chúng. Mong r?ng tuy?n t?p status hay v? cu?c s?ng c?a chúng tôi không ph?i là nh?ng câu ch? ch? ?? xem ch?i mà s? mang ??n hi?u qu? tích c?c trong suy ngh? m?i ng??i.<br><br>STT Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a Ph?n 10<br><br>Stt Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>Stt Hay V? Cu?c S?ng Ý Ngh?a<br>Theo iWiKi, các b?n c?ng nên hình thành thói quen ??c sách vì ?ó là kho tàng ki?n th?c ?? b?n xây ??p n?n t?ng tri th?c, qua ?ó giúp cu?c s?ng b?t khó kh?n và b? t?c. Bên c?nh ?ó, vi?c ??c ho?c l?ng nghe nh?ng l?i hay, ý ??p nh? stt hay v? cu?c s?ng c?ng là cách ?? b?n “b?i ??p” ni?m tin cho tâm h?n và g?t ?i m?i t? t??ng tiêu c?c, thi?u m?c ?ích.<br><br>&gt; Giành ???c lòng tin r?t khó mà h?y di?t thì d? l?m, quan tr?ng không ph?i là d?i g?t chuy?n l?n hay nh? mà chính vi?c d?i g?t ?ã là v?n ??.<br><br>&gt; Lúc còn tr? không bi?t, c? ngh? r?ng ch? m?t chút th??ng t?n thôi là b?n thân c?ng s? không ch?u ??ng n?i. Sau khi ?ã tr?i qua m?a gió nh?p nhô trong cu?c s?ng, m?i bi?t qua nh?ng ngày tháng dài ??ng ??ng c?a m?t ki?p ng??i thì không có gì là không tha th?, không có gì là không th? buông tay.?<br><br>&gt; Khó kh?n r?i s? qua ?i. Gi?ng nh? c?n m?a ngoài c?a s?, có t?m tã c? nào r?i cu?i cùng c?ng s? tr?i quang mây t?nh.<br><br>&gt; H?nh phúc không ph?i là tình c? tìm ???c, nó là k?t qu? c?a s? tích l?y, là k?t qu? c?a s? mong ??i. Có ?ôi lúc, khi b?n ?ang tuy?t v?ng thì h?nh phúc l?i ??n bên làm b?n. M?i ngày s?ng trên ??i, ch? c?n bi?t quý tr?ng nh?ng ng??i bên c?nh, quan tâm nh?ng gì b?n c?n quan tâm thì ch?c r?ng h?nh phúc s? ??i b?n ngay phía tr??c.<br><br>&gt; Th?i gian ?úng là m?t th? ?áng s?, nó ph? phàng h?n t?t th?y, t?ng nhát t?ng nhát ph?t s?ch h?t nh?ng d?u v?t dù êm lành hay t? h?i, ch? còn l?i v?t s?o m? nhòa ch?ng rõ hình hài. T? khía c?nh y h?c mà nói, m?t ?i c?m giác ?au c?ng là m?t d?ng b?nh, h?n n?a còn khá nguy hi?m, b?i vì m?t ng??i n?u không bi?t ?au là gì thì anh ta c?ng s? không th? bi?t b?nh tình c?a mình nghiêm tr?ng ??n m?c nào. C?ng ph?i, ng??i ta ph?i luôn n?m tr?i cái không h?nh phúc, thì m?i hi?u th? nào là h?nh phúc…<br>Khi còn son tr? chúng ta c?ng ?ã t?ng l?c b??c, nh?ng v?n ?n.<br>Ng??c xuôi ngang d?c, thì ra anh v?n ? ?ây…<br><br>&gt; Trên th? gi?i này có vô s? ki?u t??ng lai, nh?ng hi?n t?i thì ch? có m?t. Không n?m gi? ???c hi?n t?i, t??ng lai có ý ngh?a gì?<br><br>&gt; Mu?n khóc mà không còn n??c m?t, có ph?i là t?t cùng c?a bi th??ng?<br><br>&gt; Ng??i ta có th? c? tìm cách thay ??i di?n m?o, thái ??, che ??y suy ngh?, nh?ng cái th?n c?a ?ôi m?t và cái khí ch?t c?a con ng??i là th? không cách nào gi? m?o ???c.<br><br>&gt; Cu?c s?ng v?n nhi?u ?au kh?, h?n m?t ng??i là làm mình ?au kh? thêm.<br><br>&gt; Mu?n khóc, không khóc ???c, mu?n c??i, không c??i ???c. Thì ra, ?au ??n ??n c?c ?i?m, chính là tê d?i, là ch?t l?ng.<br><br> <br><br>&gt; Giành ???c lòng tin r?t khó mà h?y di?t thì d? l?m, quan tr?ng không ph?i là d?i g?t chuy?n l?n hay nh? mà chính vi?c d?i g?t ?ã là v?n ??.<br><br>&gt; Lúc còn tr? không bi?t, c? ngh? r?ng ch? m?t chút th??ng t?n thôi là b?n thân c?ng s? không ch?u ??ng n?i. Sau khi ?ã tr?i qua m?a gió nh?p nhô trong cu?c s?ng, m?i bi?t qua nh?ng ngày tháng dài ??ng ??ng c?a m?t ki?p ng??i thì không có gì là không tha th?, không có gì là không th? buông tay.?<br><br>&gt; Khó kh?n r?i s? qua ?i. Gi?ng nh? c?n m?a ngoài c?a s?, có t?m tã c? nào r?i cu?i cùng c?ng s? tr?i quang mây t?nh.<br><br>&gt; H?nh phúc không ph?i là tình c? tìm ???c, nó là k?t qu? c?a s? tích l?y, là k?t qu? c?a s? mong ??i. Có ?ôi lúc, khi b?n ?ang tuy?t v?ng thì h?nh phúc l?i ??n bên làm b?n. M?i ngày s?ng trên ??i, ch? c?n bi?t quý tr?ng nh?ng ng??i bên c?nh, quan tâm nh?ng gì b?n c?n quan tâm thì ch?c r?ng h?nh phúc s? ??i b?n ngay phía tr??c.<br><br>&gt; Th?i gian ?úng là m?t th? ?áng s?, nó ph? phàng h?n t?t th?y, t?ng nhát t?ng nhát ph?t s?ch h?t nh?ng d?u v?t dù êm lành hay t? h?i, ch? còn l?i v?t s?o m? nhòa ch?ng rõ hình hài. T? khía c?nh y h?c mà nói, m?t ?i c?m giác ?au c?ng là m?t d?ng b?nh, h?n n?a còn khá nguy hi?m, b?i vì m?t ng??i n?u không bi?t ?au là gì thì anh ta c?ng s? không th? bi?t b?nh tình c?a mình nghiêm tr?ng ??n m?c nào. C?ng ph?i, ng??i ta ph?i luôn n?m tr?i cái không h?nh phúc, thì m?i hi?u th? nào là h?nh phúc…<br>Khi còn son tr? chúng ta c?ng ?ã t?ng l?c b??c, nh?ng v?n ?n.<br>Ng??c xuôi ngang d?c, thì ra anh v?n ? ?ây…<br><br>&gt; Trên th? gi?i này có vô s? ki?u t??ng lai, nh?ng hi?n t?i thì ch? có m?t. Không n?m gi? ???c hi?n t?i, t??ng lai có ý ngh?a gì?<br><br>&gt; Mu?n khóc mà không còn n??c m?t, có ph?i là t?t cùng c?a bi th??ng?<br><br>&gt; Ng??i ta có th? c? tìm cách thay ??i di?n m?o, thái ??, che ??y suy ngh?, nh?ng cái th?n c?a ?ôi m?t và cái khí ch?t c?a con ng??i là th? không cách nào gi? m?o ???c.<br><br>&gt; Cu?c s?ng v?n nhi?u ?au kh?, h?n m?t ng??i là làm mình ?au kh? thêm.<br><br>&gt; Mu?n khóc, không khóc ???c, mu?n c??i, không c??i ???c. Thì ra, ?au ??n ??n c?c ?i?m, chính là tê d?i, là ch?t l?ng.<br><br>&gt; ?i?u khi?n con ng??i ta b? bàng và kinh hoàng nh?t chính là s? im l?ng.<br><br>&gt; Ph?i ??i x? t?t v?i chính mình vì ??i ng??i ch?p m?t ?ã trôi qua, ph?i th??ng ng??i yêu mình vì ki?p sau ch?a ch?c ?ã g?p l?i.<br><br>&gt; Th? gi?i r?ng l?n nh? v?y, ng??i quen bên mình, th?c s? là ít. Ít ??n ly k?. Không bi?t nh?ng ng??i khác s?ng th? nào. Có l? c?ng gi?ng nhau. M?t mình ra quán ?n c?m. ?i qua bi?n ng??i mênh mông, l?i tìm không ra ng??i nói chuy?n.<br><br>&gt; N?u không ph?i c?a mình, ??ng c??ng c?u làm gì, c??ng c?u ch? bi?t m?t ?i nh?ng th? v?n d? có th? ??t ???c.<br><br>&gt; Ban ??u tôi cho r?ng m?nh m? nh?t trên ??i ?ó là tình yêu. Cu?i cùng m?i bàng hoàng nh?n ra, m?nh m? nh?t trên ??i ?ó là v?n m?nh… Con ng??i ta r?t khó hi?u, ?au kh? ??ng cay là ?i?u không tránh kh?i, nh?ng khi h?nh phúc không h? bi?t trân tr?ng. Mà ??n khi b?t h?nh m?i nh? ??n nh?ng h?nh phúc ?ã qua, lúc ?ó m?i c?m th?y ti?c nu?i kh? ?au.<br><br>&gt; Ng??i thì không th? mang ti?n vào quan tài ???c, nh?ng ti?n có th? b? ng??i vào quan tài.<br><br>&gt; Có m?t th? gì ?ó quen thu?c ?ã m?t ?i, nh?ng s? có nh?ng th? t?t ??p khác s? ??n. Hãy tin vào nh?ng gì t??i sáng ?ang ch? ta ? phía tr??c, khi mà bi?t ?âu trong m?t ngã r?, m?t tr?m d?ng chân ch?p nhoáng nào ?ó c?a cu?c ??i xuôi ng??c, chúng ta l?i g?p nhau. Ch?ng ph?i m?t b?a ?n linh ?ình, ch? là cái b?t tay ?m áp, vài ba l?i h?i han, r?i m?i ng??i l?i ?i v? m?t phía mình ch?n l?a. Nh?ng ch? c?n còn nh? ??n nhau, ni?m h?nh phúc nh? bé và gi?n d? ?ó c?ng ?áng ???c trân tr?ng. Có m?t th? gì ?ó quen thu?c ?ã m?t ?i, nh?ng s? có nh?ng th? t?t ??p khác s? ??n. V?ng tin b??c ?i trên con ???ng b?n theo ?u?i nhé, b?i h? ?i là s? ??n, ch? c?n có ni?m tin và kiên ??nh, h?nh phúc s? ch? b?n n?i cu?i con ???ng.<br><br>&gt; Th?t ra… n?i ?ó ?ã t?ng là n?i h?nh phúc, nh?ng c?ng là n?i ?au lòng… ??i ng??i là th?, có bao nhiêu h?nh phúc thì nh?t ??nh s? có b?y nhiêu ?au kh?. Cho nên có ?ôi khi tránh né c?ng không ph?i là chuy?n không t?t.<br><br>&gt; Con ng??i r?t k? l?. Càng l?n con ng??i càng cô ??n, nh? v?y, r?t cu?c là cô ??n ch?n l?a con ng??i, hay là con ng??i l?a ch?n cô ??n?<br><br>&gt; Chúng ta n?m gi? ??ng h? cát trong tay, nh?ng không th? ng?n c?n nh?p ch?y ??u ??n c?a b?i th?i gian. Th? xác chìm ??m say mê trong gi?c m?ng ph?n hoa, có m?y ai c?i b? ???c chi?c áo khoác mang tên v?t ch?t, dám nhìn th?ng vào b?n ch?t con ng??i th?t c?a mình ch?, và m?y ai có th? s?ng d?ng d?ng, không ham h? vinh, không c?u danh l?i, hay b?ng lòng cu?c s?ng ??m b?c nh?ng v?n hành thi?n mang l?i ni?m vui cho ??i trong ch?n ?ô h?i hoa l?.<br><br> <br><br>N?u m?t ngày nào ?ó b?n c?m th?y cu?c s?ng hi?n t?i quá chán n?n, m?t m?i hay c?m th?y cu?c ??i quá bu?n chán và vô v?, ??ng v?i tuy?t v?ng, cu?c s?ng là m?t m? r?i ren gi?a bu?n ?au và h?nh phúc. Bên c?nh nh?ng th? c?m xúc chán ng?y mà b?n ?ang o?n mình n?m tr?i, v?n còn ?ó r?t nhi?u nh?ng ni?m vui và bình yên trên cu?c ??i này, ch? có ?i?u là b?n không nhìn th?y. M?t khác, ngày mai nh?ng th? t? h?n s? ??n và nó s? không b? quên b?n, n?u không ?? m?nh m? ?? h?c cách v??t qua nh?ng n?i ?au trong lòng và tâm h?n c?a c?a mình, b?n s? g?c ngã! Chính nh?ng suy ngh? tiêu c?c và n?i tr?m u?t trong lòng s? gi?t ch?t b?n mà không ?ánh r?i b?t c? m?t gi?t máu nào.<br><br>iWiKi ?ã chia s? v?i b?n stt hay v? cu?c s?ng ???c tuy?n ch?n s?u t?m k? l??ng trên m?ng, n?i có th? giúp b?n tìm ki?m m?t ?i?u gì ?ó vui v? gi?a muôn ngàn tâm tr?ng và m?t m?i. Các b?n c?ng ??ng quên ??c nh?ng status ??ng l?c ?? ti?p thêm s?c m?nh cho tinh th?n và tâm h?n c?a mình nhé. Còn bây gi?, tôi s? g?i ??n các b?n 99 câu status r?t th?c t? dành cho nh?ng ng??i ?ang c?m th?y cu?c s?ng hi?n t?i c?a mình quá bu?n bã, chán n?n và m?t m?i. Có l?, khi ??c nh?ng dòng status này các b?n s? c?m th?y t?t h?n m?t ph?n nào ?ó, tôi c?ng mong r?ng qua nh?ng dòng stt bu?n ??i này các b?n s? có m?t góc nhìn v? cu?c ??i khác h?n, th?c t? h?n, l?c quan h?n. M?i các b?n cùng xem qua nh?ng dòng status bu?n chán v? cu?c s?ng c?ng nh? nh?ng câu nói hay v? cu?c ??i r?t ý ngh?a sau ?ây, chúc các b?n vui v?!<br>Ngu?n: https://www.iwiki.vn/stt-ve-cuoc-song
This message was modified Nov 6, 2017 by ChristineSmith
Re: Serta iComfort Insight Firm Mattress
Reply #1 Jun 27, 2017 10:52 AM
Joined: Mar 27, 2014
Points: 189
Christine.  Did the mattress increase in size after a few more days passed?  Memory foam mattresses are quite compressed when they are shipped.  Mattdud

Recent Posts